✚ GRATIS VERZENDING VANAF 75,- ✚ 30 DAGEN OMRUILEN ✚ BETAAL OP REKENING ✚ SNELLE LEVERING ✚Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1 Ondernemer
De natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten op afstand aanbiedt. Hierna te noemen "Printrollen.com".

1.2 Klant
De natuurlijke of rechtspersoon waarmee Printrollen.com een overeenkomst op afstand aangaat of waarmee Printrollen.com onderhandelt over een overeenkomst op afstand. Printrollen.com gaat alleen overeenkomsten op afstand aan met zakelijke klanten niet met consumenten.

1.3 Zakelijke klant
De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met Printrollen.com

1.4 Consument
De natuurlijke of rechtspersoon die NIET handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.5 Overeenkomst op afstand
Een overeenkomst waarbij voor het sluiten van de overeenkomst omtrent de verkoop op afstand van producten of diensten gebruik wordt gemaakt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand. Hierna te noemen: "Overeenkomst"

1.6 Techniek voor communicatie op afstand
Middel dat kan worden ingezet voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in de zelfde ruimte zijn samengekomen.

1.7 Bericht
Iedere mogelijk kennisgeving van Printrollen.com aan Klant. Hieronder is inbegrepen, -maar niet beperkt tot- de website van Printrollen.com, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, e-mail, faxen en brieven.

1.8 Schriftelijk
Printrollen.com verstaat in haar Algemene Voorwaarden onder schriftelijk tevens langs elektronische weg.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

Printrollen.com B.V.
Telefoonnummer: 085-2735262
E-mail: info@printrollen.com
KVK-56652879
BTW-NL852238861B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 De Algemene Voorwaarden van Printrollen.com zijn van toepassing op ieder aanbod Printrollen.com en op iedere overeenkomst tussen Printrollen.com en de Klant en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Printbonnen.com en Klant.

3.2 Door Klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen Pintrollen.com en Klant

3.3 Afwijkingen inde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden slechts gehanteerd indien zij door Printrollen.com schriftelijk aan Klant zijn bevestigd.

3.4 Eventuele afwijkingen in de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die te eniger tijd zijn gehanteerd met betrekking tot een overeenkomst tussen Printrollen.com en Klant geven deze laatste nimmer het recht zich daar bij latere aanbiedingen of overeenkomsten op te beroepen of op te eisen.

3.5 Door het aangaan van een overeenkomst met Printrollen.com verklaart Klant zich akkoord met de Algemene voorwaarden van Printrollen.com

3.6 Indient één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Printrollen.com nietig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht

Artikel 4 –Prijzen

4.1 Alle prijzen zoals vermeld op de website van Printrollen.com of in berichten van Printrollen.com zijn uitgedrukt in Euro's exclusief omzetbelasting (BTW). Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld komen kosten van verpakking en verzending ten laste van de Klant.

4.2 Indien Printrollen.com met de Klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Printrollen.com niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs tussen moment van aanbieding en levering indien Printrollen.com kan aantonen dat de omstandigheden waarop deze prijs gebaseerd is ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewijzigd zijn. Onder deze omstandigheden vallen onder andere valutakoersen, vrachttarieven, dealerprijzen, grondstoffen, lonen of anderszins niet-voorziende omstandigheden. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraag heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Kennelijke(manipulatie)fouten in de prijsopgave zoals evidente onjuistheden kunnen ook na het sluiten van de overeenkomst door Printrollen.com gecorrigeerd worden.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum door middel van een storting op een door Printrollen.com aangewezen bank-of girorekening, òf door het geven van een eenmalige machtiging om het bedrag af te schrijven (alleen in Nederland) òf onder rembours bij aflevering ( alleen in Nederland)

5.2 Elektronische betalingen kunnen door Klant worden verricht middels één van de door Printrollen.com op de website aangegeven betaalopties.

5.3 Betaling van de door Printrollen.com in rekening gebrachte bedragen dient plaats te vinden zonder korting of inhouding. Klant is niet bevoegd om verrekeningen door te voeren of de betaalverplichting op te schorten.

5.4 Indien 8 dagen na het verstrijken van de factuurdatum de betaling niet door Klant is voldaan, is Klant van rechtswege in gebreke. Printrollen.com zal een eerste herinnering versturen, waarna betaling binnen 8 dagen na herinneringsdatum voldaan dient te worden.

5.5 Indien 8 dagen na het verstrijken van de herinneringsdatum zoals vermeld bij 5.4 de betaling nog immer niet door Klant is voldaan draagt Printrollen.com de vordering op Klant over aan Intrum Justitia, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van de betaling komen voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 Door Printrollen.com geleverde producten blijven eigendom van Printrollen.com totdat alle verplichtingen die voorvloeien uit de overeenkomst tussen Printrollen.com en Klant door Klant zijn voldaan.

6.2 Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten zoals beschreven in 6.1 te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Klant is slechts gerechtigd de producten waarvan Printrollen.com eigenaar is aan derden te verkopen indien dit in het kader is van de normale bedrijfsuitvoering van klant.

6.3 Klant geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan Printrollen.com, dan wel een door Printrollen.com aangewezen derde, toestemming om haar eigendomsrechten zoals beschreven in 6.1 uit te oefenen en om in het kader van het uitoefenen van het eigendomsrecht al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Printrollen.com zich zullen bevinden en deze producten mee te nemen.

6.4 Indien bij Klant door derden beslag gelegd wordt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zoals beschreven in 6.1, danwel op deze producten rechten willen vestigen of doen gelden, heeft Klant de verplichting om Printrollen.com hierover, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, in te lichten.

Artikel 7 – Aflevering en Levertermijnen

7.1 De aflevertermijn zal door Printrollen.com zoveel mogelijk in acht worden genomen, echter gelden deze aflevertermijnen altijd bij benadering en zijn nooit fatale termijnen.

7.2 De door Printollen.com afgesproken levertermijn vangt pas aan op het moment dat Printrollen.com alle gegevens van Klant die benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst in haar bezit heeft.

7.3 Indien Klant de overeenkomst tussentijds wijzigt vervalt de leentermijn en wordt een nieuwe levertermijn vastgesteld.

7.4 Printrollen.com heeft te allen tijde het recht de producten uit de overeenkomst in gedeelten te leveren.

7.5 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt bepaald door Printrollen.com, Printrollen.com draagt hiervoor echter geen aansprakelijkheid

7.6 Op het moment dat de producten uit de overeenkomst op het uit de overeenkomst aangegeven adres ter ontvangst zijn aangeboden gelden de producten als geleverd, vanaf dat moment draagt Klant het risico voor de betreffende producten.

7.7 Het door Klant aannemen van de producten geldt, ook zonder aantekening op de vrachtbrief of zonder reçu, als bewijs dat de verpakking in goede staat en de zending compleet was.

Artikel 8 – Reclameren en Retourneren

8.1 Klant dient de geleverde producten uit de overeenkomst bij aflevering of zo spoedig als mogelijk is te onderzoeken.

8.2 Indien Klant gebreken of tekorten constateert aan de volgens overeenkomst geleverde producten dient Klant deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering, schriftelijk en gemotiveerd aan Printrollen.com door te geven.

8.3 Bij verstrijken van de bij 8.2 genoemde termijn wordt aangenomen dat Klant de producten in goede orde heeft ontvangen en dat Printrollen.com haar verplichtingen correct is nagekomen.

8.4 bij overschrijding van de bij 8.2 genoemde termijn vervalt het recht te reclameren

8.5 Ook indien Klant reclameert blijft de verplichting tot betaling bestaan, reclames geven Klant nimmer het recht zijn betalingsverplichting jegens Printrollen.com op te schorten.

8.6 Door Klant gedane reclamaties zoals vermeld bij 8.2 zullen door Printrollen.com in behandeling genomen worden. Printrollen.com zal Klant schriftelijk informeren of de gedane reclamatie gehonoreerd wordt. In geval van honorering door Printrollen.com zal Printrollen.co overgaan tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek. Klant kan geen schadevergoeding vorderen van Printrollen.com teven is Klant niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten.

8.7 Klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst binnen 14 werkdagen na het ontvangen van de producten zonder opgave van reden te ontbinden en de producten te retourneren.

8.8 Op geretourneerde producten mag geen enkele wijziging zijn aangebracht, de geretourneerde producten dienen ongeschonden en ongebruikt te zijn.

8.9 Geretourneerde producten dienen verzonden te worden aan het door Printrollen.com opgegeven retouradres en dienen door Klant voorzien te zijn van de naam en adresgegevens van klant en het ordernummer van de overeenkomst.

8.10 De retourzending moet uiterlijk op de 17e dag na ontvangst door klant van de geleverde producten weer in bezit zijn van Printrollen.com.

8.11 De kosten voortkomende uit verzending en frankering van de retourzending vallen ten laste van Klant

8.12 Na goedkeuring van de retourzending door Printrollen.com zal Printrollen.com, indien de producten uit de overeenkomst reeds door Klant betaald zijn, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending het bedrag van de geretourneerde producten terugbetalen.

Artikel 9 – Garanties

9.1 Printrollen.com verleent geen garantie op de door haar geleverde producten. Printrollen.com verplicht zich wel tot opvolging van de bepalingen van de fabrieksgarantie van geleverde producten. Printrollen.com kan nooit gehouden worden aan een garantie die verdergaat dan de garantie waarop Printrollen.com zelf aanspraak kan maken ten opzichte van haar toeleverancier.

9.2 Klant kan geen beroep doen op bovengenoemde indien:

* Klant wijzigingen in het product heeft aangebracht

* Fouten geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door onjuist, ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van Klant of derde

* Er sprake is van normale slijtage van geleverde producten

* Fouten zijn opgetreden als gevolg van buitenkomende oorzaken of onheilen zoals, maar niet beperkt tot brand- of waterschade.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Printrollen.com is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de onder artikel 9 vallende garanties.

10.2 Printrollen.com is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor gevolgschade die Klant of een derde lijdt bij het gebruik van de producten geleverd door Printrollen.com. Hieronder is begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien door overmacht Printrollen.com niet aan haar verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht valt onder andere, maar is niet beperkt tot: oorlog, oproer, brand, waterschade, storing aan machines of energietoevoer.

11.2 In geval van overmacht heeft Klant geen recht op (schade-)vergoeding van Printrollen.com

Artikel 12 – Rechtskeuze

12.1 Op de Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van Printrollen.com is het Nederlands recht van toepassing

12.2 Het Weens Koopverdrag 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten

Artikel 13 – Wijziging en Vindplaats van de Algemene Voorwaarden

13.1 Deze Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Printrollen.com

13.2 Van toepassing is immer de laatst gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden zoals deze geldig was ten tijde van de totstandkoming van overeenkomst.

Artikel 14 – Slotbepaling

14.1 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien ligt de beslissing uitsluitend bij Printrollen.com

Januari 2013